Méderi
        Theobaldstraat 26

        6191WZ Beek

        06-40201910

 

 

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Omschrijving

1.1

Door gebruikmaking van deze website van Méderi verklaart U zich akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op de door u ondernomen activiteiten. Deze algemene voorwaarden kunnen indien nodig aan de actuele situatie worden aangepast.

1.2

Wanneer en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Méderi zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij de aard van de nietige/vernietigde bepaling zoveel mogelijk zal worden overgenomen.

1.3

Méderi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de aangepaste versie op de website te plaatsen. Wanneer hiertoe wordt overgaan zal ik u hiervan op de hoogte stellen. Aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op het gehele gebruik van de website en op de consulten c.q. behandeling of advies van Méderi vanaf vier weken na de datum van plaatsing op de website of een latere datum indien aangegeven. Als u de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u mij daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van vier weken.

1.4

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

ARTIKEL 2 Inhoud van de website

2.1  
Méderi heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor alle informatie op de website met betrekking tot de aangeboden diensten is Méderi zelf verantwoordelijk. De aangeboden producten (lees: voedingssupplementen) zijn echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Méderi draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste vermeldingen, advertenties en/of artikelen.
 
ARTIKEL 3 Intellectuele eigendomsrechten
 
3.1
 
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Méderi, haar licentiegevers en/of adverteerders.
 
3.2
 
Het is niet toegestaan deze website op welke manier dan ook ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
 
ARTIKEL 4 Uitsluiting


4.1
 
Méderi behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Méderi om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.
 
ARTIKEL 5 Garantie
 
5.1

Méderi garandeert niet:
- dat de tekst van de website juist, accuraat en volledig is;
- dat de website ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten;
- dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.
 
ARTIKEL 6 Aansprakelijkheid
 
6.1

Méderi sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Méderi in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- de onmogelijkheid de website te gebruiken;
- het niet voldoen van een dienst of product dat wordt aangeboden op de website aan de specificaties zoals gemeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Méderi, waaronder de website, door een derde.
 
ARTIKEL 7 Doelstelling
 
7.1
 
Méderi is een praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde en heeft als doelom op een natuurlijke wijze ziekten, aandoeningen of andere gezondheidsklachten te verhelpen en/of ondersteuning daarin te geven.
 
ARTIKEL 8 Links naar andere websites
 
8.1
 
Deze website bevat links naar andere websites. Méderi is niet verantwoordelijk voor de informatie of het privacy beleid op deze websites.

^ Naar boven